Przejdź do treści

PROJEKT

Cued Speech Europa

Szacuje się, że osób niesłyszących i słabosłyszących na świecie jest około 466 milionów, zatem problem ten nie jest marginalny. W kontekście problematyki osób ze specjalnymi potrzebami zapobieganie wykluczeniu społecznemu i tworzenie wspólnot komunikacyjnych to w dzisiejszych czasach priorytetowe zadanie całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu są w dzisiejszych czasach uczniami nie tylko placówek specjalnych, ale także integracyjnych i ogólnodostępnych. Nauczyciele, terapeuci oraz inni specjaliści pracujący z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi potrzebują wsparcia w zakresie kompetencji oraz umiejętności, szczególnie komunikacyjnych, by zaspokajać indywidualne potrzeby swoich uczniów. To sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w całej UE.

Projekt CUED SPEECH EUROPA ma na celu promocję metody wspierającej rozwój słuchowo-językowy w fonicznych językach narodowych: francuskim, polskim i włoskim. Od wielu dziesięcioleci adaptacje Cued Speech służą poprawie włączenia osób niesłyszących i słabosłyszących do uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawie jakości edukacji we wszystkich typach placówek. Bardzo ważne jest ukazanie korzyści ze stosowania tej metody. Cued Speech jest bardzo prostą techniką, która powstała, by wspomagać osoby z uszkodzeniami słuchu, które mimo coraz doskonalszych protez i wczesnej rehabilitacji mają trudności w dostępie do języka. CS w przystępny i precyzyjny sposób pozwala na komunikowanie się osób słyszących, rodziców, przyjaciół, terapeutów, logopedów i nauczycieli z niesłyszącymi.

Cued Speech jest techniką wspomagającą, umożliwiającą rozumienie mowy w języku mówionym. Idealnym rozwiązaniem jest zbudowanie wspólnoty komunikującej się konsekwentnie z użyciem wybranej metody, by ułatwić przyswajanie języka i uczenie się mowy. Cued Speech ma wiele adaptacji, m.in. włoską (Parola Italiana Totalmente Accessible), francuską (Langue française Parlée Complétée – LPC ou LfPC) i polską (fonogesty).
Skuteczność CS jest możliwa do osiągnięcia nawet przy stosowaniu jej przez część lub tylko jedną osobę z otoczenia.

Używanie systemu polega wykonywaniu gestów zsynchronizowanych z mową.
System ośmiu układów dłoni przyporządkowanych spółgłoskom wraz z różnymi lokacjami wokół twarzy (przyporządkowanymi samogłoskom) umożliwiają osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej „słuchanie wizualne” czyli precyzyjne odróżnianie i rozpoznawanie wszystkich dźwięków mowy. Metoda CS umożliwia słuchanie wizualne, sprawia, że dziecko może przyswoić sobie język i nauczyć się mówić.

Rodzice i inne życzliwe dla dziecka osoby mogą nauczyć się mówić z Cued Speech w ciągu kilku dni i bez większego wysiłku stale mówić do dziecka uzupełniając mowę fonogestami. Badania naukowe K. Krakowiak i J. Leszka (2000, s. 32) pokazują, że system Cued Speech umożliwia uczniom niesłyszącym percepcję ponad 95% wypowiedzi (próba cząstek wizualnych, sylab otwartych, wyrazów i zdań). Grupami docelowymi projektu są osoby niesłyszące i słabosłyszące, rodzice, przyjaciele nauczyciele, terapeuci, logopedzi.

Krakowiak K., Leszka J., The Effects of Using Cued Speech in the Formation of the Language of the Hearing Impaired Children. Audiofonologia, Tom XVII, 2000, s. 21-4